اُقيانوسيه

اُقيانوسيه

معرفي

اُقيانوسيه يكي از قاره‌هاي جهان است كه گروه‌هاي گوناگوني از جزيره‌هاي اقيانوس آرام را در بر مي‌گيرد. اين گروه‌هاي جزيره‌اي از ديدگاه قوم‌شناسي شامل سه گروه پُلي‌نِزي، مِلانزي و ميكرونزي مي‌شوند. جزيره نيوزلند كه بخشي از پلي‌نزي است و گينه نو كه بخشي از ملانزي است و همچنين كشور استراليا هم جزئي از قاره اقيانوسيه به‌شمار مي‌رود. شبه جزيرهٔ مالايا نيز گاه بخشي از اقيانوسيه ناميده شده. اقيانوسيه كوچك‌ترين قاره از ديدگاه مساحت خشكي و كم‌جمعيت‌ترين قاره پس از قارهٔ جنوبگان مي‌باشد. اقيانوسيه يك مفهوم جغرافيايي و گاه ژئوپليتيك است. اقيانوسيه هم‌چنين يكي از هشت بومگاه بر روي كره زمين به‌شمار مي‌آيد. از ديدگاه تقسيمات كشوري، اندونزي و تيمور شرقي، هم به آسيا و هم به اقيانوسيه تعلق دارند. استان پاپوآ و پاپوآي غربي در كشور اندونزي جزئي از اقيانوسيه هستند. جزيره تيمور نيز (كه از تيمور شرقي و استان تيمور غربي اندونزي تشكيل شده) به همراه جزاير ملوك و ملوك شمالي اندونزي هم جزئي از آسيا و هم جزئي از اقيانوسيه شمرده مي‌شوند.